Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dobové hodnocení činnosti praporů Stráže obrany státu

17. 7. 2014

Mgr. Martin Ivan


Prapor Stráže obrany státu Šumperk

velitel praporu podplukovník Josef Knecht
(z odpovědi na anketu Armáda v roce 1938)

…Aktivní příslušníci Stráže z řad četnictva, fin. stráže a uniformovaných sborů státních policejních úřadů byli vybaveni individuální výzbrojí a výstrojí rezortní, tj. tou, kterou normálně používají při výkonu rezortní služby. Jejich výstroj a výzbroj nebyla jednotlivými rezorty doplněna na stav, který je předepsán přílohou čís. 3 k předpisu G-XI-2. …
…Individuální ústroj pro vojenské posily byla před vyhlášením pohotovosti úplná a byla uložena na příslušných četnických stanicích, takže vystrojení a vyzbrojení vojenských posil při vyhlášení pohotovosti bylo provedeno hladce. …  
…Prapor Stráže obrany státu byl za pohotovosti rozložen v úseku, jehož obyvatelstvo bylo vesměs německé národnosti. Tato skutečnost ztěžovala i tak velmi namáhavou a těžkou službu strážců. Chování a smýšlení pohraničního obyvatelstva v pohraničním výběžku praporu se nejlépe ukázalo 22. 09. 1938 při vzbouření v Javornickém výběžku. Místní obyvatelstvo se ve velkém počtu vzbouřilo a ozbrojeno puškami, automatickými pistolemi, granáty  a na mnohých místech i různým hospodářským nářadím přepadlo jednotlivé hlídky SOS.
   Zdatnost aktivních příslušníků Stráže byla podryta také tím, že byli dlouhou pohotovostí fyzicky i duševně vyčerpáni. Stálá nejistota zvyšovala duševní napětí. Žili ve starostech o svůj skrovný majetek a životy svých rodin, zvláště po 22. 09. 1938, kdy mnozí z aktivních příslušníků stráže zachránili jen to, co měli na sobě a kdy velký počet příslušníků Stráže byl vzbouřenci zavlečen do Německa. …
…Jednotky Stráže byly stále v úzkém styku s vojenskými jednotkami a obě tyto složky si vzájemně pomáhaly, neboť měly společný úkol a osud. Vzájemný poměr mezi příslušníky SOS a vojskem byl dobrý a srdečný. Organizace praporu SOS a celý plán pro vedení boje v pohraničí byly vypracovány na zcela jiném předpokladu, než který skutečně nastal. Velitel praporu SOS a jemu podřízení velitelé nejsou vybaveni potřebnými prostředky k tomu, aby mohli říditi činnost svých jednotek v přidělených úsecích, hlavně za ústupu. …


Prapor Stráže obrany státu Bruntál

velitel praporu podplukovník Miroslav Šitina
(z odpovědi na anketu Armáda v roce 1938)

   Plán pro boj v pohraničí praporu SOS byl vypracován po stránce organizační, osobní, materiální, zpravodajské a spojovací na podkladě předpisu G-XI-2 I. a II. díl a podle nařízení vydaných velitelstvím IV. sboru. V plánu nebylo možno předvídati, že se vyskytne vnitřní nepřítel takové síly a vlivu, aby se odvážil k tomu, že několik družstev SOS bylo odzbrojeno. …
…Všechny zbraně u praporu byly velmi dobré jakosti, většinou nové pušky a nové lehké kulomety vz. 26, ostré ruční granáty měl prapor vz. 21.
   Pokud se týče výcviku, měli nejlepší výcvik stálí příslušníci SOS ze všech tří složek, kteří ve vojsku sloužili jako délesloužící před svým přijetím k četnictvu, finanční stráži nebo státní policii. Jako další byli poddůstojníci v záloze, kteří byli dobře vycvičeni a starší legionáři ze složek Stráže. Členové fyzicky starší, kteří i když měli dobrou snahu, nemohli se vyrovnati ve stupni výcviku délesloužícím a zál. poddůstojníkům, kteří konali již službu v čs. armádě. … 
…Stálí příslušníci Stráže byli všichni jako gážisté uvědomělými státními příslušníky. Jen v několika případech zůstali v okupovaném území ti, kteří měli ženy německé národnosti. Vojenské posily tvořili většinou Češi, z malého počtu Němců dva zběhli při ústupu. Nepřátelsky smýšlející a jednající obyvatelstvo v celém pohraničí i v týlu obvodu praporu SOS, působilo nepříznivě na příslušníky Stráže, nervově je trvale vyčerpávalo. Stálá nutná trvalá pohotovost, napjatá pozornost všemi směry a v každé době v okolí bojových stanovišť družstev Stráže vyčerpávala příslušníky fyzicky.
   Poněvadž  stálí příslušníci byli gážisté, působila na jejich stav morální i celková situace,jak se vytvářela až do mobilizace. To sice neotřáslo jejich jinak dobrou morálkou, ale vývojem byli citelně dotčeni. Sami se snažili, aby nedošlo ke zbytečným incidentům. …


Okresní hejtmanství (okresní úřad) Bruntál

okresní hejtman JUDr. Jan Brothánek
(z knihy Poslední rok v československém Bruntále)

   „Nejsem povolán k tomu, abych hodnotil po zásluze všechnu tu obětavost, nadšení, odhodlanost, vědomí zodpovědnosti i všechny ty nesčetné trampoty a oběti, které museli naši hraničáři podstoupiti. Snad historikové, až se budou jednou zabývati dnešní dobou, pro český národ tak osudovou, a příčinami naší národní porážky, ocení náležitě i nezištnou, svědomitou a obětavou práci a upřímné vlastenectví těch, kteří se snažili ze všech sil a za každých obětí naší národní katastrofě zabrániti. Nebýt Sosáků, byly by naše národní ztráty ještě mnohem větší a nebylo by možno zachrániti státu mnoho cenného materiálu a majetku.“

 

 

Použitá literatura:

BENEŠ, Jaroslav: Stráž obrany státu. FORT print, Dvůr Králové nad Labem 2007
BROTHÁNEK, Jan: Poslední rok v čs. Bruntále. Bruntál 1997
LÁŠEK, Radan: Jednotka určení SOS - díl druhý. Codyprint, Praha 2007

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Živá historie - SOS